SLUCH

Sluchem rozumíme smysl pro vnímání zvuku. Zvukové vlny jsou zachycovány specializovanými mechanoreceptory. Orgánem sluchu vyšších obratlovců (tedy i člověka) je ucho. Na zvukové vlnění reagují specializované receptory zvané vláskové buňky, umístěné v Cortiho orgánu ve vnitřním uchu. Jejich podráždění vyvolá vzruchy, které jsou přenášeny vlákny sluchového nervu, vedoucími do sluchové části neokortexu. Nejvyšší tóny dráždí vláskové buňky ležící nejblíže oválnému okénku (začátek hlemýždě), nejhlubší tóny dráždí nejvzdálenější vláskové buňky. Centrální nervová soustava rozlišuje výšky tónů podle polohy vláskových buněk, od kterých právě přicházejí vzruchy. Intenzita zvuku je kódována frekvencí vzruchů v daném nervovém vlákně (kódování nervové). Oblast slyšitelných frekvencí leží u člověka mezi 20 Hz až 16 000 Hz. Vyšší frekvence (vyšší tóny, ultrazvuk), vnímají a vydávají například netopýři nebo delfíni.

Sluch má pro člověka mimořádný význam při komunikaci, je důležitou součástí složitého zpětnovazebního procesu, bez něhož není možné tvořit srozumitelnou řeč.

 

NESLYŠÍCÍ

Ztráta sluchu (někdy také označovaná jako hluchota) je vlastně ztrátou příjmu či zpracování zvukové informace. Rozlišuje se hluchota vrozená a získaná, částečná a úplná, hluchota jednostranná a oboustranná, hluchota v oblasti ucha nebo sluchové dráhy. Z hlediska sociální komunikace a získávání informací je hluchota jedno z nejtěžších zdravotních postižení.

 

NEDOSLÝCHAVÍ

Nedoslýchavost je různě těžká porucha sluchu, která ztěžuje až znemožňuje příjem zvukových informací.

Rozeznává se:

a) převodní porucha sluchu, při níž je porušen převod zvuku ze zevního zvukovodu do vnitřního ucha (pacient slyší lépe vysoké tóny)

b) percepční porucha sluchu, při níž je porušeno vlastní vnímání zvuku ve vnitřním uchu, vedení vzruchu sluchovým nervem nebo jeho zpracování v mozkovém centru (pacient hůře slyší vysoké tóny). Nelze-li pomoci operačně, je nutno zlepšovat převod zvuku pomocí sluchadel. Při rehabilitaci sluchu a řeči se postižený jedinec učí odezírat řeč ze rtů mluvící osoby.

 

Komunikaci těžce sluchově postižených lidí usnadňuje výuka znakové řeči.

O NÁS

Akreditace a osvědčení

Poradenská centra zpro- středkovávají sluchově posti- ženým lidem širokou nabídku služeb, s tím spojené pora- denství a servisní činnost. Dále programy sociální reha- bilitace sluchově postižených, tlumočnické služby pro neslyšící, specifické poraden- ství, víkendové akce a kurzy sociální rehabilitace, kurzy odezírání a znakového jazyka i pobytové akce. Důležitou součástí celého systému je také legislativní činnost.

Všechny tyto činnosti musí být určitým způsobem zajišťo- vány, zde je nezbytná  spolupráce Poradenských center s různými institucemi.

CO NABÍZÍME          CO ZAJIŠŤUJEME

- Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, včetně jejich případné montáže v bytě klienta (indukční smyčka, vibrační a světelný budík, světelná nebo vibrační signalizace domovního zvonku, zvonění telefonu, telefon pro kostní vedení atd.).

- Sluchadla všech druhů a typů.

- Veškeré příslušenství a doplňky ke sluchadlům - doporučíme a zajistíme.

- Seřízení a údržba slucha- del.

- Opravy sluchadel (po dobu oprav půjčujeme vlastní sluchadla na zálohu).