Informace pro návštěvníky

13.03.2011 08:00

Činnost poradenských center je jakýmsi mezičlánkem mezi zdravotnictvím a úřady sociálních věcí. Přes všechny potíže, ať jsou to dotace nebo nepochopení či neznalosti, se Poradenské centrum stále více dostává do podvědomí občanů, jako jejich velký pomocník.

Všechna činnost je podmíněna penězi, kterých se velmi nedostává. Současné daňové úlevy jsou pro dárce nevýhodné a je jen velmi málo sponzorů, kteří mají sociální a humánní cítění.

Činnost poradenských center se řídí „Koncepcí poradenských středisek pro sluchově postižené".

Poradenská centra zprostředkovávají sluchově postiženým lidem širokou nabídku služeb, s tím spojené poradenství a servisní činnost. Dále programy sociální rehabilitace sluchově postižených, tlumočnické služby pro neslyšící, specifické poradenství, víkendové akce a kurzy sociální rehabilitace, kurzy odezírání a znakového jazyka i pobytové akce. Důležitou součástí celého systému je také legislativní činnost.

Všechny tyto činnosti musí být určitým způsobem zajišťovány, zde je nezbytná spolupráce Poradenských center s různými institucemi.